Jury Members

Mr. Partha sarathi sarkar, EFIAP
Mr. DIPANKAR DASGUPTA EFIAP, EFIP/G
Mr. AVISHEK DAS EFIAP | SSS/r | GPU Crown 2 | Hon. PESGSPC